Energilaben Dyrøy

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Energilaben Dyrøy

Historien om Energilaben

E-post Skriv ut PDF

 

Dim lights

Sist oppdatert søndag 23. juni 2013 00:27
 

Orientering om Lab´en Dyrøy – micronett, det videre arbeidet framover

E-post Skriv ut PDF


REFERAT FRA PRESENTASJONENE SOM BLE GITT UNDER KOMMUNESTYREMØTET I DYRØY 8 NOVEMBER 2012, AV SENIORRÅDGIVER JAN ROGER IVERSEN (UIT), OG INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI (UIT), FØRSTEAMANUENSIS YNGVE BIRKELUND.

JAN ROGER IVERSEN, SENIORRÅDGIVER VED UNIVERSITETET I TROMSØ, ARBEIDER VED STABEN TIL REKTORATET VED UIT. PÅ VEGNE AV KONSORTIET SOM HAR JOBBET MED MICRONETTET I DYRØY GA HAN EN OVERSIKT OVER ARBEIDET MED OG AV LAB´EN DYRØY:

Bakteppet

Hvorfor morgendagens distribusjons system, og hvorfor trenger vi et nytt system?
•    Energisparing gir økonomisk gevinst.
•    10 forskning senter for miljøvennlig energi forsker på dette i Norge i dag.
•    Lokal energiproduksjon gir reduserte energikostnader (kortreist).
•    Statnetts linjenett har liten kapasitet, og dette fører til at de utsetter investeringer. Derfor er Statnett interessert i å gå med i dyrøylaben.
•    Fleksibilitet i energiproduksjon gir bedre utnyttelse av linjenettet.
•    Behovet for å redusere sårbarhet i energiforsyningen (uvær og terror).

To prosjekter er sentrale i arbeidet med micronettet i Dyrøy:

EnergiLab´en Dyrøy, (oppstart 2001) i kommunal handlingsplan for miljø –og energi, der målsettingen var å vinne kunnskap om bærekraftige småskalamodeller med stor overføringsverdi til andre miljøer og geografiske områder. Med ‘bærekraftig’ menes at småskalamodellene både skal være miljøvennlige og økonomisk lønnsomme.
Modellen som vi kommer fram til her i Dyrøy skal kunne brukes både internasjonalt (bl.a. EU er opptatt av dette) og nasjonalt.


Hva er en lab?
Hvis vi får til et miljø her i Dyrøy, dvs. at det kommer forskere og studenter fra Narvik,  Tromsø, og andre aktører med jevne mellomrom og jobber her i Dyrøy med den infrastrukturen som er her, så vil det etterhvert bli et miljø her, og da har jeg snakka med folk fra investeringssida som sier at dersom man ser på inkubatormodellen så kan de se seg villig til å være med i en inkubatorprosjekt-modell.

Det andre sentrale prosjektet er forprosjektet 'Fornybar energi distribuert generering og lagring i et småskalaperspektiv’ (startet i 2009). Et forprosjekt er et prosjekt som går forut for et hovedprosjekt, og visjonen med prosjektet var å bli nordområdenes ledende kompetanseklynge på distribuert generering, ved å opprette et kompetansemiljø på tvers av kommune -og fylkesgrenser. Man tenkte seg en akse mellom Narvik, Dyrøy, og Tromsø , og Dyrøy er med pga. sin unike infrastruktur i forbindelse med micronettet: forskerne i Narvik og Tromsø så at her var det en interessant infrastruktur i Dyrøy, dersom den kan utvikles videre.
Satsingen skal føre til et målrettet og koordinert samarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv om distribuert generering.

 

Sist oppdatert torsdag 25. oktober 2012 13:55 Les mer …
 

Et innovativt samarbeid

E-post Skriv ut PDF

Prosjektet Energi Lab'en Dyrøy er et innovativt samarbeid mellom kommune og næringsliv.
Samspillet er en forutsetning for å kunne gjennomføre de enkelte prioriterte tiltak. Suksess skapes gjennom nærhet mellom fagmiljøer, der en i fellesskap har bistått i utviklingen av de systemløsninger som har lagt forholdene til rette for en bærekraftig lokal energiproduksjon / forvaltning.


Visjon

Energi Lab´ens visjon er å skape et ledende kunnskapsmiljø innen produksjon distribusjon, styring og optimalisering av ulike energibærere i et småskalaperspektiv, gjennom å iverksette prosjektet som en felles utviklingsarena mellom næringsliv og forskningsmiljø.
Prosjektet ønsker også å vinne ny kunnskap om bærekraftige småskalamodeller med stor overføringsverdi til andre miljøer og geografiske områder. Med ”bærekraftig” menes at småskalamodellene både skal være miljøvennlige og økonomisk lønnsomme.

Les mer …
 

Statkraft bygger fjernvarmeanlegg i Harstad

E-post Skriv ut PDF


Trondheim Energi Fjernvarme har fått konsesjon for bygging av et biobasert fjernvarmeanlegg på Hjellholmen i Harstad. Første byggetrinn startet i juni, og fjernvarmeanlegget vil stå ferdig i løpet av høsten 2011. Hovedenergikilden er flis levert av Nordnorsk Bioenergi AS (tidligere Hålogaland Bio), som skal hente skogsflis fra kilder i regionen.
Dyrøy Bioenergi AS og Dyrøy kommune har bl.a. bidratt med kompetanse til prosjektet.
Ferdigstillelsen av prosjektet ble markert med en offentlig presentasjon under Dyrøyseminaret 2010, fremlagt av Trondheim Energi Fjernvarme v/ konserndirektør Bjørn Holås, Nordnorsk Bioenergi AS v/ styreformann Ivar Råstad, og Dyrøy Bioenergi AS v/ Håvard Ås Hansen.


Konserndirektør Bjørn Holås, som er ansvarlig for Statkrafts fjernvarmevirksomhet, informerte om at Statkraft nå bygger fjernvarmeanlegg til 200 mill. kroner i Harstad. Han fortalte at det er mange utfordringer knyttet til bygging av fjernvarmeanlegg, og at Statkraft under prosjekteringen har hatt god nytte av Kunnskapsparken Nord i Harstad. Det har underveis vært søkt etter, og funnet, gode vinnvinn-løsninger.

 

Konserndirektør Bjørn Holås

 

Sist oppdatert fredag 22. oktober 2010 23:39 Les mer …
 

Introduksjon til fornybar energi og framtidas energikilder

E-post Skriv ut PDF

Høgskolestudenter besøker Dyrøy Energi AS

8 april var studenter fra Høgskolen i Harstad på bedriftsbesøk i Dyrøy.

Foredrag i Nordavindshagen

Studentene tar Bachelor-grad i Handel, service og logistikk, en del av Bachelorprogrammet i Økonomi- og samfunnsfag.
Emnet HSLPET-Petroleum er en del av studieplanen,der studentene skal tilegne seg
kunnskap om petroleumsvirksomheten og de utfordringer og muligheter denne næringen står overfor.
Emnet skal også gi studenten tilstrekkelig innsyn i virksomheten til at aktører i offentlig eller privat sektor skal
kunne forholde seg til petroleumsnæringen på en effektiv måte.

Sist oppdatert søndag 11. april 2010 03:18 Les mer …
 

Forskningsprosjektet Kortreist Energi

E-post Skriv ut PDF

Kortreist energi - Fornybar energi og distribuert generering i lokalperspektiv

Forskningsprosjekt "Kortreist energi" er nå i gang, der Troms kraft, Norut, Universitetet i Tromsø, Dyrøy kommune, Dyrøy Energi, Høgskolen i Narvik og Energilaben Dyrøy er i ferd med å etablere et laboratorium for distribuert generering av fornybar energi. Dyrøy kommune spiller en viktig rolle i prosjektet, der bl.a. den etablerte distribusjons-strukturen på Moan (Moan-traséen) brukes for å gi målbare data. Denne delen av prosjektet skal bl.a. forske på følgende problemstilling:

"Distribusjonsnettet må utvikles til et intelligent system som muliggjør smart energibruk, tilrettelegger for økt bidrag fra fornybare kilder, og sikrer leveringstrygghet".

 

Målet med prosjektet som helhet er å bygge opp relevant kompetanse for utvikling av småskala produksjon av miljøvennlig energi og styringssystemer for distribusjon. En av målsettingene er også å forske på bruk av denne kompetansen.

Gjennom prosjektet ønsker man også å styrke og samordne kompetansen innen distribuert generering, og etablere et forskernettverk mellom Tromsø (UiT/Norut Tromsø) og Narvik (HiN/Norut Narvik) på dette fagområdet.

Satsingen skal føre til et mer målrettet og koordinert samarbeide mellom forskning, utdanning og næringsliv.

Sist oppdatert mandag 15. februar 2010 12:45 Les mer …
 

Biobrensel-anlegget til Dyrøy Energi AS

E-post Skriv ut PDF

logo-dyrøy energi asBiobrensel-anlegget på Moan lager energi ved å brenne trevirke. I oppstarten ble det forsøkt å bruke brennbart avfallvirke, men den store mengden av urene fraksjoner (restavfall som ikke er brennbart; slik som metall, plast og betong) gjorde denne formen for trevirke uegnet.

I dag brukes heller rent trevirke av skogvirke. Undersøkelser gjort av Statistisk sentralbyrå og Norsk Institutt for jord -og skogkartlegging har vist at avvirkning av skog i Norge har minket de siste årene samtidig som tilveksten av skog har økt kraftig, så det er nok av brensel å ta av.
I NVE´s oppdragrapport A nr.7/2003 slås det fast at vi kan tredoble bruk av bioenergi i Norge gjennom å øke uttak av skog uten at artsmangfoldet trues.

Ved biobrensel-anlegget til Dyrøy Energi begynner produksjonen av energi i skogen. Dyrøy Bioenergi AS sørger for at skogvirke felles og gjøres om til treflis.
Flismassen kjøres deretter inn i flishallen i biobrensel-anlegget. I første omgang havner flismassen i mellomlageret, før massen flises ytterlige opp og sendes til lagring i siloen.

 

 

Sist oppdatert søndag 14. februar 2010 23:15 Les mer …
 


Kommunikasjonsdirektør i Statnett, Tor Inge Akselsen: "Selv om klimaendringer sørger for kraftbalanse her i landet, så forbruker vi stadig mer kraft. Derfor må kraftutbygging og forskning på nye energikilder fortsette".